Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

När två makar skiljer sig måste de enligt huvudregeln göra en bodelning. De måste även upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som ska undertecknas av dem båda. Ofta upplever makarna – även om de är överens om hur de ska fördela sina tillgångar och skulder – att det är komplicerat och omständligt att upprätta ett korrekt utformat bodelningsavtal.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Ett sätt för makar att förenkla arbetet med bodelningen och bodelningsavtalet är att makarna innan skilsmässan skriver ett äktenskapsförord. Genom att skriva ett äktenskapsförord är det möjligt för makarna att styra över vilken egendom som ska ingå i bodelningen och därmed omfattningen av bodelningen. Utformas äktenskapsförordet på rätt sätt är det i många situationer även möjligt för makarna att helt undgå skyldigheten att skriva ett bodelningsavtal efter skilsmässan.

När ett äktenskapsförord kan ingås

Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under äktenskapet. Det finns inte någon bestämd tidsgräns för hur långt innan giftermålet som två blivande makar kan skriva ett äktenskapsförord. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur länge som två makar kan vänta med att ingå ett äktenskapsförord efter att de har gift sig.

I princip kan makarna vänta med att ingå ett äktenskapsförord till dagen före de ansöker om skilsmässa. Vad som är viktigt är att äktenskapsförordet registreras innan ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten. Efter det att ansökan om skilsmässa har kommit in till tingsrätten är det för sent för makarna att skriva ett gällande äktenskapsförord.

Utformningen av ett äktenskapsförord inför en skilsmässa

Ett äktenskapsförord som ingås i avsikt att förenkla bodelningen efter en skilsmässa ska uppfylla samma formkrav som generellt gäller för äktenskapsförord. Detta innebär att det ska vara upprättat i skrift, det ska vara daterat, det ska vara undertecknat av makarna och det ska vara registrerat i äktenskapsregistret. Är inte samtliga dessa krav uppfyllda är äktenskapsförordet ogiltigt.

Äktenskapsförord som ingåtts före skilsmässan och som är ogiltiga
Många äktenkapsförord som makarna skriver på egen hand är ogiltiga på grund av att makarnas överenskommelse går utöver vad som är tillåtet. Skatteverket gör endast en kontroll av formkraven, och inte makarnas överenskommelse, i samband med registreringen. Att ett äktenskapsförord är registrerat innebär därför inte att det är giltigt.

De är emellertid inte tillräckligt att formkraven är uppfyllda. Även makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet måste uppfylla de krav som gäller för äktenskapsförord. Utformningen av denna överenskommelse är något som alltför ofta blir fel när makarna själva skriver sitt äktenskapsförord. Det är till exempel inte ovanligt att makarna avtalar om vem av dem som ska överta olika lån eller vem som ska tilldelas vissa tillgångar. Denna typ av överenskommelser är emellertid inte tillåtna i ett äktenskapsförord och är därmed ogiltiga.

I vår artikel 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt kan du läsa mer om olika villkor i ett äktenskapsförord som är ogiltiga.

Äktenskapsförordet är ett skydd mot överraskningar i samband med bodelningen

Förutom att äktenskapsförordet kan förenkla bodelningen är ett äktenskapsförord även ett skydd mot oförutsedda överraskningar i samband med bodelningen. Det är till exempel inte ovanligt att makarna har diskuterat hur de ska dela upp sina tillgångar och att båda makarna upplever att de är överens. När det sedan blir dags för bodelning visar det sig att en av makarna helt plötsligt  har ändrat uppfattning och inte längre vill kännas vid de diskussioner och den muntliga överenskommelse som i vart fall den andra maken hävdar har funnits. 

Genom att ingå ett äktenskapsförord kan denna typ av framtida överraskningar och diskussioner undvikas. Ett genomtänkt och väl utformat äktenskapsförord som ingås före skilsmässan är ett skydd för båda makarna och minskar risken för både framtida diskussioner och kostsamma tvister. 

Kombinera äktenskapsförordet med andra åtgärder

Två makar som vill förbereda och förenkla den kommande bodelningen kan dessutom kombinera äktenskapsförordet med andra åtgärder. Som exempel kan nämnas att makarna kan kombinera äktenskapsförordet med en bodelning under äktenskapet och därigenom redan under äktenskapet fördela sina tillgångar som de önskar. En annan kombination är att skriva ett äktenskapsförord i förening med ett föravtal till bodelning vilket är tillåtet inför en “omedelbart förestående” skilsmässa.

Som framgått av ovan finns det ett antal olika möjligheter för två makar som ska skilja sig att med hjälp av ett äktenskapsförord underlätta, och vissa fall helt undvika, den bodelning som makarna är skyldiga att göra. Hur äktenskapsförordet ska utformas, och om det ska kombineras med andra åtgärder, är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns därför inte någon standardlösning som två makar kan använda sig av. Det är dessutom ett komplicerat område inom juridiken och inte något som man bör göra på egen hand utan hjälp av en erfaren familjerättsjurist.

Relevant lagtext: 7 kap 3 § ÄktB, 9 kap 1 § ÄktB, 9 kap 5 § ÄktB och 9 kap 13 § ÄktB.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord