Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Ändring av äktenskapsförord

Ibland vill makar som har ett gällande äktenskapsförord ändra innehållet i äktenskapsförordet. Det förekommer även att makar vill annullera äktenskapsförordet i sin helhet, d v s något äktenskapsförord ska inte längre gälla mellan makarna. Skälen till att makar vill ändra ett äktenskapsförord varierar men ofta beror det på att det gått lång tid sedan man registrerade äktenskapsförordet och de faktiska omständigheterna har ändrats sedan dess.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Innebär äktenskapsförordet i praktiken t ex att en make kommer att behålla all egendom vid en skilsmässa är det inte ovanligt att makarna efter många års äktenskap anser att detta är oskäligt och därför vill ändra äktenskapsförordet så att i vart fall en del av den enskilda egendomen blir giftorättsgods.

Ett annat skäl kan vara att makarna vill försäkra sig om att den av dem som överlever den andre ska kunna sitta kvar i den gemensamma bostaden. Detta kan bli komplicerat, t ex om den gemensamma bostaden är enskild egendom samtidigt som den make som avlidit har särkullbarn. Görs den gemensamma bostaden till giftorättsgods ökar möjligheten för den efterlevande maken att behålla bostaden.

Grundläggande regler för ändring av äktenskapsförord

Reglerna för att ändra ett äktenskapsförord är desamma som gäller när du ska skriva ett nytt äktenskapsförord utan att det redan finns ett äktenskapsförord. D v s, för att du ska kunna ändra ett äktenskapsförord krävs att:

  1. ändringarna upprättas skriftligen,
  2. det skriftliga dokumentet med ändringarna dateras och undertecknas av makarna, samt
  3. dokumentet registreras hos Skatteverket.

Det som oftast sker är att makarna upprättar ett nytt äktenskapsförord – och därvid uppfyller formkraven för äktenskapsförord enligt äktenskapsbalken – registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket varvid det tidigare äktenskapsförordet upphör att gälla.

Det är även möjligt att i det nya äktenskapsförordet endast göra ett tillägg till vad som överenskommits i det tidigare äktenskapsförordet. D v s, det tidigare äktenskapsförordet fortsätter att gälla och gäller ”vid sidan om” eller tillsammans med det nya äktenskapsförordet. Väljer du detta alternativ är det viktigt att du verkligen kontrollerar lydelserna i båda äktenskapsförorden. Risken är att äktenskapsförorden i något avseende motsäger varandra vilket riskerar att leda till framtida diskussioner och kanske även tvister.

Enighet mellan makarna är en förutsättning för att ändra ett äktenskapsförord

En ändring av ett existerande innebär i praktiken att ett nytt äktenskapsförord ingås. För att ett äktenskapsförord, eller någon annan form av avtal, ska kunna ingås krävs att makarna är överens.

Är makarna inte överens kan makarna inte ändra i det existerande äktenskapsförordet. Det registrerade äktenskapsförordet kommer att fortsätta vara gällande till dess att makarna kommer överens eller de gör en bodelning på grund av skilsmässa eller att någon av dem avlider.

Sammanfattning angående möjligheterna att ändra ett registrerat äktenskapsförord

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att ändra i ett redan registrerat äktenskapsförord. Emellertid måste makarna vara överens om att ändra äktenskapsförordet och det ställs samma krav på ändringar som det görs när du ska skriva ett nytt äktenskapsförord.  Detta innebär att ändringarna måste vara upprättade i skrift, de måste dateras och undertecknas av makarna och de måste registreras i äktenskapsregistret vid Skatteverket.

Ofta är den bästa lösningen att upprätta ett helt nytt äktenskapsförord vilket i sin helhet ersätter det redan registrerade äktenskapsförordet men det är även möjligt att ha flera äktenskapsförord som gäller ”vid sidan om” varandra.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord