Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att en företagare blir förblindad av kärleken och glömmer bort att företaget blir giftorättsgods i samma sekund som äktenskapet är ett faktum. Att företaget blir giftorättsgods innebär att maken/makan som utgångspunkt har rätt till hälften av värdet på näringsverksamheten i samband med en bodelning. Detta gäller oavsett om bodelningen beror på en skilsmässa eller på att någon av makarna avlider.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


För att du ska kunna undanta ditt företag från en bodelning krävs att du gör företaget till enskild egendom. Detta kan du endast göra genom att ingå ett äktenskapsförord. Görs företaget till enskild egendom hålls det helt utanför en framtida bodelning och du riskerar inte att förlora företaget i bodelningen.

I denna artikel ska vi översiktligt gå igenom de olika regler som gäller för äktenskapsförord och företag. Vi kommer även att med ett par enkla exempel, försöka visa vad som kan ske i en bodelning när en företagare inte har skrivit ett äktenskapsförord jämfört med när en företagare har skrivit ett äktenskapsförord.

Ett praktiskt exempel på vad som kan ske när en företagare inte har skrivit ett äktenskapsförord

Adam och Beata träffas via Tinder och blir omgående över öronen förälskade i varandra. Adam är sedan många år anställd som kundhandläggare på ett lokalt företag. Han har en hygglig lön men gillar även att spendera sina pengar (man lever bara en gång som Adam brukar säga…) och hans sammanlagda sparande uppgår till 200 000 kronor.

Beata har själv startat ett företag för många år sedan vilket idag blivit en braksuccé och värderas till 10 000 000 kronor. Hon har även varit hyggligt sparsam och lyckats spara ihop ett belopp om sammanlagt 2 000 000 kronor som hon har på sitt bankkonto.

Efter att ha varit gifta i drygt fem år träffar Adam en yngre kvinna vid namn Clara och ljuv musik uppstår dem emellan. Efter att ha smusslat med Clara under ett par månader berättar Adam allt för Beata samtidigt som han förklarar att han omgående vill skilja sig.

Adam och Beta diskuterade ibland att skriva ett äktenskapsförord. Men det blev aldrig mer än diskussioner varför all deras egendom är giftorättsgods. Detta innebär att även Beatas företag är giftorättsgods och därmed ska ingå i den bodelning som Adam och Beata är skyldiga att göra. Bodelningen mellan Adam och Beata kommer att se ut som följer:

Bodelning vid skilsmässa när make med ett företag inte har något äktenskapsförord
Eftersom Adam och Beata inte har skrivit ett äktenskapsförord ingår såväl Beatas företag som hennes privata sparande i bodelningen. Detta innebär att Beata “förlorar” nästan 6 000 000 kronor i bodelningen.

Men det blir än värre. Adam begär att Beata omgående ska “lösa ut” honom. Även om företaget är värderat till 10 000 000 kronor innebär detta inte att Beata har tillgång till de likvida medel som krävs för hon ska kunna lösa ut Adam i bodelningen. Adam vägrar dessutom att acceptera någon form av avbetalning, han vill ha sina pengar här och nu. Efter att ha misslyckats med att övertyga banker och andra finansiärer att bevilja en kredit för att hon ska kunna betala Adam har hon inte något annat val än att sälja företaget till en konkurrent.

Summa summarum har Beata vid bodelningen ”förlorat” 5 900 000 kronor jämte hennes livsverk i form av hennes företag.

Denna situation hade Beata kunnat undvika genom att skriva ett äktenskapsförord där hennes företag hade gjorts till enskild egendom. Hade det funnits ett sådant äktenskapsförord hade Beata inte behövt betala något till Adam i samband med bodelningen.

Vad som skett om Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom

Det är lätt att vara efterklok. Men hade Beata skrivit ett äktenskapsförord hade situationen sett helt annorlunda ut. Beata hade kunnat välja mellan att skriva ett äktenskapsförord enligt vilket endast hennes företag hade varit enskild egendom eller ett äktenskapsförord där all egendom gjordes till enskild egendom.

Utgår vi från exemplet ovan men Adam och Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där de gjorde alla tillgångar till enskild egendom hade de behållit sin respektive egendom. Detta hade inneburit att Adam efter skilsmässan hade haft tillgångar till ett värde om 200 000 kronor. Beata å sin sida hade efter skilsmässan haft tillgångar om sammanlagt 12 000 000 kronor.

Fördelning av egendeom mellan makar vid skilsmässa när det finns äktenskapsförord som gör all egendom till enskild egendom.
Hade Adam och Beata skrivit ett äktenskapsförord enligt vilken all egendom är enskild egendom hade de inte ens behövt göra en bodelning. De hade behållt sin respektive egendom efter skilsmässan.

Vad som skett om Adam och Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där endast Beatas företag gjordes till enskild egendom

Ett annat alternativ är att Adam och Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där Beatas företag gjordes till enskild egendom men all övrig egendom är giftorättsgods. I en sådan situation hade det sammanlagda giftorättsgodset uppgått till ett värde om 2 200 000 kronor.

Beatas företag hade inte ingått i bodelningen då företaget enligt äktenskapsförordet är enskild egendom.

Vid denna bodelning hade Adam och Beata erhållit vardera 1 100 000 kronor i bodelningen. Efter bodelning hade Adam därför haft tillgångar uppgående till ett värde om 1 100 000 kronor medan Beata hade haft tillgångar till ett värde om 11 100 000 kronor.

Bodelning vid skilsmässa när makarna har skrivit äktenskapsförord där makens företag görs till enskild egendom

Företagsformen har inte någon betydelse för giftorätten

I exemplen ovan har, för enkelhetens skull, använts uttrycket ”företag” för Beatas näringsverksamhet. ”Företag” är emellertid inte någon företagsform och i exemplen ovan kan ”företag” ersättas av olika företagsformer som t ex enskild firma eller aktiebolag.

Det har inte någon betydelse för giftorätten vilken typ av företagsform som du driver verksamheten i. Har du inte skrivit ett äktenskapsförord är ditt företag giftorättsgods – detta gäller oavsett om företaget drivs som enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, eller någon annan bolagsform.

Vikten av att äktenskapsförordet är utformat på ett korrekt sätt

När du ska skriva ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att ditt företag ska vara enskild egendom är det självfallet nödvändigt att äktenskapsförordet är upprättat på det sätt som framgår av reglerna i äktenskapsbalken.

Det faktum att Skatteverket registrerar ert äktenskapsförord innebär inte någon garanti för att äktenskapsförordet är utformat på rätt sätt och är giltigt. Skatteverket gör inte någon kontroll av äktenskapsförordets utformning i samband med registreringen. Skatteverkets roll vad avser äktenskapsförord är enbart att hantera själva registreringen av äktenskapsförordet – inte att kontrollera att äktenskapsförordet är korrekt utformat.

Alltför ofta ser man äktenskapsförord med formuleringar som t ex ”de aktier som jag äger”, ”alla aktier som jag äger”, ”all min näringsverksamhet”, ”mitt företag”, ”mitt bolag”. Sådana formuleringar uppfyller inte de krav som ställs på äktenskapsförord vad avser tydlighet och förutsebarhet. Ett äktenskapsförord med sådana formuleringar riskerar att vara ogiltigt, t ex i samband med en skilsmässa, den dag som det ifrågasätts av den andra maken. Detta får till följd att äktenskapsförordet är verkningslöst och företaget kommer att ingå i bodelningen.

Ta därför inte några risker och skriv ett äktenskapsförord på egen hand om du inte har de juridiska kunskaper som krävs. Vill du vara helt säker på att det blir rätt bör du anlita en advokat eller annan jurist som upprättar äktenskapsförordet.

Situationer där du kanske inte ska skriva ett äktenskapsförord avseende ditt företag

Att företaget inte ingår i en bodelning kan anses vara rimligt i de flesta situationer när det endast är du som arbetar i företaget. Situationen blir något annorlunda när även din make arbetar i företaget. Kanske är dessutom som så att du under vissa perioder inte tagit ut någon lön från företaget. Istället har ni levt enbart på din makes lön under dessa perioder.

Detta är inte någon ovanlig situation. Det är inte heller särskilt ovanligt att den make som inte är ägare till företaget hjälper till med vissa sysslor utan att få någon ersättning från företaget.

I en sådan situation kan man ofta fråga sig om det är rimligt att företaget inte ska ingår i en bodelning. Den andra makens medverkan har varit en förutsättning för att företaget har kunnat byggas upp. Å andra sidan kanske den andra makens medverkan inte berättigar till hälften av företaget vid en bodelning.

Denna typ av situationer kan vara mycket komplicerade. Det kan därför vara en god idé att anlita en jurist för att finna en lösning vilken upplevs som rättvis av båda makarna.

Få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord där ditt företag görs till enskild egendom

Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig att få en överblick över regelverket avseende en bodelning när en av makarna äger ett företag – och vikten av att du ingår ett äktenskapsförord – om du verkligen vill skydda ditt företag.

Har du bestämt dig för att skriva ett äktenskapsförord är du välkommen att ta kontakt med oss så kan en av våra familjerättsjurister upprätta ert äktenskapsförord. Då kan du vara helt säker på att det blir korrekt utformat och att ditt företag kommer att skyddas vid en framtida bodelning.

Ett alternativ till att anlita en jurist är att ni skriver ert äktenskapsförord online med vår tjänst Dokument Online. Du svarar på ett antal frågor online här på vår webbplats. Däreter upprättar en jurist ett utkast till ert äktenskapsförord vilket skickas till dig per e-post senast inom 24 timmar. När du läst igenom utkastet går du igenom utkastet tillsammans med juristen som upprättat utkastet. Juristen gör de justeringar som du tycker behövs och skickar över en slutligt version av äktenskapsförordet till dig per e-post.

Har du juridiska kunskaper inom familjerätt vad avser äktenskapsförord kan du använda dig av någon av våra mallar för att skriva ditt äktenskapsförord. Du laddar snabbt ned den mall som är lämplig för just din situation och därefter fyller du i mallen på mindre än tio minuter. Du får självfallet även kompletta registreringshandlingar som gör att du snabbt och enkelt kan registrera äktenskapsförordet.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 895 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Lämna en kommentar

Här nedanför kan du lämna en kommentar till artikeln och du kan även dela med dig av dina erfarenheter samt ge tips och råd till andra besökare om du så önskar.

Du kan även ställa en fråga men det kan ibland ta några dagar innan vi svarar. Vill du ha ett snabbt svar på din fråga rekommenderar vi att du använder dig av vår chatt eller skickar ett meddelande direkt till oss via vår kontaktsida.

4 Kommentarer

 1. Fredrik

  Hej. Jag har inte ett aktiebolag utan driver mitt företag som enskild firma. Kan jag jag göra min enskilda firma till enskild egendom i ett äktenskapsförord?

  Svara
  • Juridex

   Hej Fredrik.

   Det är möjligt för dig att göra din enskilda firma till enskild egendom i ett äktenskapsförord. Emellertid är du och den enskilda firman samma juridiska person varför det gäller att man är ytterst noggrann när man definierar vad som är enskild egendom. Formuleringar som “X:s enskilda firma ska vara enskild egendom” eller motsvarande bör inte användas då de inte ÄR tillräckligt preciserade.

   Det är även viktigt att medlen i den enskilda firman hanteras korrekt och inte sammanblandas med “privata pengar” som är giftorättsgods. Då riskerar medlen från den enskilda firman bli “smittade” med följd att de anses vara giftorättsgods.

   Det är generellt enklare att hantera ett aktiebolag i ett äktenskapsförord jämfört med enskild firma. Går du även i funderingar att driva din verksamhet i aktiebolagsform kan det kanske vara en god idé att slå två flugor genom att överföra verksamheten till ett aktiebolag samtidigt som det görs till enskild egendom i ett äktenskapsförord.

   Du kan läsa mer om möjligheterna att göra en enskild firma till enskild egendom i följande artikel: Enskild firma som enskild egendom i ett äktenskapsförord.

   Med vänlig hälsning / Juridex.se

   Svara
 2. Janne

  God kväll och tack för en mycket informativ artikel! Vad jag undrar över är vad som gäller om man har ett holdingbolag. Jag har ett holdingbolag som inte har någon egentlig verksamhet. Jag driver mina verksamheter från två dotterbolag till holdingbolaget. Holdingbolaget äger alltså aktierna i dotterbolagen och jag äger inte några aktier själv i dotterbolagen. Jag äger däremot alla aktier i holdingbolaget.

  Hur gör jag när jag ska skriva ett äktenskapsförord? Ska jag skriva in holdingbolagets aktier eller dotterbolagens aktier i äktenskapsförordet, eller båda? Jättetacksam om ni kan svara på min fråga.

  Svara
  • Juridex

   Hej Janne.

   Vi kan inte svara exakt vad som gäller för din situation då vi inte har tillgång till alla uppgifter som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning. Generellt kan dock sägas att det är fullt möjligt att skriva ett äktenskapsförord avseende ett holdingbolag som drivs i form av ett aktiebolag. I de flesta fall är detta dessutom en mycket bra och säker lösning för den som vill skydda en näringsverksamhet med flera bolag från att ingå i en bodelning.

   Utgångspunkten är att det är tillräckligt att endast göra aktierna i holdingbolaget till enskild egendom. Aktierna i dotterbolagen som ägs av holdingbolaget utgör tillgångar i moderbolagets verksamhet och följer därmed ”på köpet” när aktierna i holdingbolaget görs till enskild egendom. Enkelt förklarat är det ur denna synvinkel inte någon skillnad mellan holdingbolagets tillgångar i form av t ex utrustning, värdepapper eller aktier i dotterbolag.

   Ett vanligt problem med holdingbolag är emellertid hanteringen av koncernen över tiden. Det är oerhört viktigt att man som fysisk ägare av aktierna i holdingbolaget håller isär enskild egendom från giftorättsgods. Vi har t ex stött på situationer där holdingbolaget har bildat ett dotterbolag och vid bildandet använt sig av medel (som var giftorättsgods) från den fysiske ägaren. Ett annat exempel är att den fysiske ägaren har gjort aktieägartillskott till ett dotterbolag med privata medel som var giftorättsgods. Sådana typer av transaktioner innebär en risk för att hela, eller i vart fall delar av, bolagskoncernen anses vara giftorättsgods.

   Som företagare bör man därför ha en löpande dialog med en jurist som behärskar ekonomisk familjerätt och alltid göra en avstämning innan man genomför ändringar med avseende på till exempel ägande, nybildning av bolag, ändringar av delägarkrets m m.

   Vi gick något utanför din fråga men sammanfattningsvis är det möjligt för dig att skydda dina bolag genom att skriva ett äktenskapsförord. Men du bör anlita en jurist som skriver ditt äktenskapsförord och det är viktigt att du hanterar ditt ägande och driften av dina bolag på rätt sätt när väl äktenskapsförordet är upprättat och registrerat.

   Med vänlig hälsning / Juridex.se

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Varukorg

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord