Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Checklista för äktenskapsförord

De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte “glömmer bort” att skriva in en viss bestämmelse eller vissa uppgifter i det juridiska dokumentet.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


I det följande kommer vi att gå igenom en grundläggande checklista för dig som ska skriva ett äktenskapsförord. Checklistan kan självfallet inte ersätta vare sig juridisk kunskap eller erfarenhet, men den kan förhoppningsvis vara ett stöd för dig som har tillräckliga juridiska kunskaper och ska skriva ett äktenskapsförord. Med hjälp av checklistan kan du kontrollera att äktenskapsförordet innehåller alla obligatoriska moment samt att vissa obligatoriska åtgärder vidtas för att äktenskapsförordet ska vara giltigt.

Checklistans olika punkter

Hur ett äktenskapsförord ska vara utformat beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Makarnas personliga situation i form av till exempel vilka tillgångar de har och i vilket land de är bosatta, men framförallt – vad de vill uppnå med äktenskapsförordet – är avgörande för hur äktenskapsförordets ska formuleras. Det är därför inte möjligt att skapa en checklista vilken är tillämplig i alla tänkbara situationer. Men följande punkter kan i vart fall vara en bra utgångspunkt för en checklista när man ska skriva ett grundläggande  äktenskapsförord: 

  1. Makarna och deras personuppgifter
  2. Makarnas överenskommelse
  3. Vad som ska ske med avkastningen
  4. Vad som gäller för egendom som “träder istället”
  5. Lagvalsklausul
  6. Makarnas underskrift
  7. Registrering av äktenskapsförordet

I det följande kommer vi att gå igenom de olika punkterna var för sig. Vi kommer att förklara vad de olika punkterna innebär och vad du bör tänka på under respektive punkt.

Ett äktenskapsförord kan ingås av två personer vilka redan är gifta. Det kan även ingås av två personer vilka ska gifta sig. För enkelheten skull används i det följande endast benämningen “makarna”, vilket omfattar såväl två personer vilka redan är gifta som två personer vilka avser att gifta sig. 

1. Makarna och deras personuppgifter

Den första punkten i checklistan är makarna och deras personuppgifter. I ärvdabalken finns det inte några särskilda krav vad avser hur makarnas personuppgifter ska anges i äktenskapsförordet. Vad som är väsentligt är att det klart framgår vilka personer som ingår äktenskapsförordet och att dessa personer kan ingå ett äktenskapsförord. Vanligtvis anger man makarna i ett äktenskapsförord genom att skriva in deras respektive personnummer och bostadsadress.

2. Makarnas överenskommelse

Den andra punkten på checklistan för äktenskapsförord är makarnas överenskommelse. Detta är den del av äktenskapsförordet som är mest komplicerad att skriva. Det är också den del av äktenskapsförordet som är den vanligaste orsaken till att äktenskapsförord innehåller ogiltiga bestämmelser, eller att äktenskapsförordet är ogiltigt i sin helhet.

Anledningen till att denna del av ett äktenskapsförord ofta blir felaktigt utformad är att den person som har upprättat äktenskapsförordet inte har tillräckliga juridiska kunskaper. Ett vanligt förekommande fel är att makarna kommer överens i frågor vilka inte är möjliga att reglera i ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan makarna i princip endast komma överens om vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Reglerar makarna andra frågor i äktenskapsförordet är risken att de bestämmelserna, och även äktenskapsförordet i sin helhet är ogiltigt.

En annan vanlig felaktighet är att makarna hanterar bankkonton och andra banktillgångar på ett felaktigt sätt. Det är fullt möjligt att göra bankkonton till enskild egendom i ett äktenskapsförord, men det kan endast göras under vissa förutsättningar. Och framförallt – det måste göras på rätt sätt. I annat fall riskerar bestämmelsen att vara ogiltig.

Är du det minsta osäker på hur du ska formulera makarnas bestämmelse ska du inte själv skriva ditt äktenskapsförord. En felaktig utformad bestämmelse kan få katastrofala följder den dag som äktenskapsförordet ska tillämpas. Det vill säga den dag som makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Använd dig istället av en dokumentmall för äktenskapsförord, där bestämmelsen redan har formulerats av en jurist. Än bättre är att anlita en jurist som kan upprätta ett äktenskapsförord vilket är anpassat specifikt till din personliga situation.

Det är viktigt att äktenskapsförordet utformas på rätt sätt. Ett felaktigt utformat äktenskapsförord riskerar att vara ogiltigt. Detta kan få till följd att t ex fritidshuset som man trodde var enskild egendom i stället är giftorättsgods och därmed ingår i en bodelning.

3. Vad som ska ske med avkastningen

En punkt som bör regleras i ett äktenskapsförord är vad som gäller med avseende på avkastningen från den enskilda egendomen. Med avkastningen avses till exempel ränta på bankmedel, hyresintäkter från en fastighet m.m. Genom att i äktenskapsförordet klargöra om avkastningen på enskild egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom underlättar du för såväl makarna, som makarnas omgivning, den dag som äktenskapsförordet ska tillämpas.

Anger du inte i äktenskapsförordet vad som gäller för avkastningen träder ärvdabalkens regler in i stället.

4. Vad som gäller för egendom som “träder i stället”

En ytterligare punkt som du bör klargöra i äktenskapsförordet är vad som ska ske med den egendom som träder i stället för, eller “substitution” som det benämns av jurister, den enskilda egendomen. Med egendom som “träder i stället” avses vad som sker när någon av makarna säljer eller byter bort enskild egendom. Skulle någon av makarna till exempel sälja en fritidsfastighet, vilken är enskild egendom, kommer maken att få betalt i form av pengar. Pengarna träder således “i stället” för fritidsfastigheten.

Frågan är då om pengarna från försäljningen ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Makarna avgör själva om de vill att vad som träder istället ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Framgår det inte av äktenskapsförordet vad som gäller ska ärvdabalkens regler tillämpas.

I ett äktenskapsförord bör makarna klart ange vad som gäller för egendom vilken “träder i stället” för enskild egendom. Är t ex en bil enskild egendom och bilen säljs är det den bestämmelsen som avgör om pengara från försäljningen ska vara giftorättsgods eller enskild egendom.

5. Lagvalsklausul

En lagvalsklausul innebär att det i äktenskapsförordet anges vilket lands lag som ska tillämpas på äktenskapsförordet. Denna typ av bestämmelser var tidigare relativt ovanligt men idag bör de flesta äktenskapsförord innehålla en lagvalsklausul. Det har tillkommit nya lagar och regler samtidigt som vi flyttar allt mer mellan olika länder. Idag är det fullt möjligt att ett par som gifter sig i Sverige, ett antal år senare lever under helt andra omständigheter och är bosatta i ett annat land – med andra lagar och regler.

Genom att skriva en lagvalsklausul, vilken måste vara korrekt utformad, kan svensk lag tillämpas på äktenskapsförordet även om makarna är bosatta i ett annat land.

6. Makarnas underskrifter

Ett äktenskapsförord måste vara daterat och undertecknat av makarna. Se därför till att makarna verkligen undertecknar äktenskapsförordet och att det är daterat. Ett äktenskapsförord som inte är undertecknat är ogiltigt.

7. Registrering av äktenskapsförordet

Den sjunde och avslutande punkten på checklistan för äktenskapsförord är att äktenskapsförordet måste registreras för att vara gällande. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet är gällande från den dag som äktenskapsförordet registrerades. Ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapet är gällande från dagen för giftermålet om registrering sker senast inom en månad från dagen då makarna gifte sig. Lämnas det in för registrering senare än en månad blir äktenskapsförordet gällande den dag som det registrerades.   

Viktigt att tänka på när du ska skriva ett äktenskapsförord

Checklistan för äktenskapsförord är endast en grundläggande och mycket enkel lista över vad som bör, och även måste, finnas med i ett äktenskapsförord. Den som arbetar professionellt med att skriva äktenskapsförord har en betydligt mer omfattande checklista med punkter om information som ska begäras från makarna och liknande. Men förhoppningsvis kan checklistan ovan vara till någon hjälp för dig, om du ska skriva ett grundläggande äktenskapsförord.

Är du osäker på hur du ska utforma äktenskapsförordet kan du titta närmare på någon av våra professionella mallar för äktenskapsförord. Du finner dessa via följande länk: Dokumentmallar för äktenskapsförord

Är du osäker på vilken mall som du ska använda dig av för ditt äktenskapsförord är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall.

Du kan även få hjälp av en jurist att skriva ditt äktenskapsförord. Du svarar snabbt och enkelt på ett antal frågor online. Därefter upprättar en jurist ditt äktenskapsförord och skickar det, oftast redan samma dag, till dig per e-post. Du kan läsa mer om denna tjänst via följande länk: Skriv ditt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord