Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

Vi får ofta frågor avseende vad som gäller angående äktenskapsförord vid dödsfall. Gäller ett äktenskapsförord även när en av makarna avlider? Hur påverkar ett äktenskapsförord den legala arvsordningen? Har jag rätt till arv även om det finns ett äktenskapsförord? Detta är endast ett par exempel på frågor som vi får avseende äktenskapsförord i samband med dödsfall.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


I denna artikel ska vi försöka att förklara vad ett äktenskapsförord rent praktiskt innebär när någon av makarna avlider. Vår förhoppning är att du, efter att ha läst artikeln, bättre förstår vad ett äktenskapsförord får för följder för såväl bodelningen som hur arvet fördelas när en make avlidit och makarna har skrivit ett äktenskapsförord.

Allmänt om äktenskapsförord vid dödsfall

I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

Vad avser hur giftorättsgodset ska fördelas vid bodelningen är reglerna emellertid desamma. Den egendom som är giftorättsgods ska enligt huvudregeln delas med hälften vardera. Detta gäller oavsett om bodelning sker på grund av skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit.

Egendom som undantas från bodelning när det finns äktenskapsförord
Det finns två huvudsakliga undantag från att bodelning måste göras när en av makarna avlider. Dessa undantag är tillämpliga om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken väljer att behålla sitt giftorättsgods.

Ett äktenskapsförord påverkar INTE vem som har rätt att ärva

En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

Håll koll på ordningen – Först bodelning, sedan arv

För att göra det enklare att förstå vilken verkan ett äktenskapsförord har i samband med att en av makarna avlider är det viktigt att förstå de olika momenten och i vilken ordning de sker.

När en make avlider ska två olika åtgärder vidtas – bodelning och fördelning av arv. Den första åtgärden som ska vidtas är att det ska ske en bodelning mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. När bodelningen är avslutad ska arvet efter den avlidne maken fördelas.

Bild som visar att bodelning ska ske innan arvet fördelas
Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan bodelning och fördelning av arv och i vilken ordning som de sker. Först ska bodelningen göras och när bodelningen är avslutad ska arvet efter den avlidne maken fördelas.

I det följande ska vi, med hjälp av ett praktiskt exempel, visa de olika momenten och vilken praktisk verkan ett äktenskapsförord kan få när en make avlider.

Bodelning på grund av dödsfall när makarna INTE har skrivit ett äktenskapsförord

I detta exempel kan du följa två makar, Kalle och Lena, och vad som sker med makarnas egendom när Kalle plötsligt avlider. I detta första exempel finns det inte något äktenskapsförord upprättat mellan Kalle och Lena.

Som du kan se i exemplet har Kalle, den dag som han avlider, nettotillgångar till ett värde om sammanlagt 500 000 kronor och Lena har nettotillgångar till ett värde om 1 500 000 kronor. Med nettotillgångar avseende värdet på tillgångarna efter avräkning för skulder.

Bild på bodelning när det inte finns något äktenskapsförord

När Kalle avlider ska först och främst en bodelning göras. Denna görs mellan Kalles dödsbo och Lena. Vid denna bodelning är all makarnas egendom giftorättsgods eftersom de inte har skrivit något äktenskapsförord. De har inte heller erhållit egendom, genom t ex gåva eller arv med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom.  Bodelningen leder till att Lena och dödsboet efter Kalle erhåller vardera 1 000 000 kronor.

När väl bodelningen skett ska arvet (1 000 000 kronor) fördelas mellan Kalles arvingar. Hur detta ska fördelas är helt beroende på Kalles familjesituation och om han har skrivit ett testamente. Vi kommer därför inte att behandla fördelningen av Kalles arv i denna artikel. Detta skulle helt enkelt leda till att artikeln blev alltför omfattande.

Bodelning på grund av dödsfall när makarna har skrivit ett äktenskapsförord

I detta exempel är omständigheterna desamma som i föregående exempel. Dock med ett undantag – i detta exempel har Kalle och Lena skrivit ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet har de kommit överens om att en fastighet som Lena äger ska vara hennes enskilda egendom. All övrig egendom ska vara giftorättsgods.

Information om bodelning när det finns ett äktenskapsförord

Som framgår leder bodelningen till ett helt annat resultat än i det föregående exemplet. På grund av att Kalle och Lena har skrivit ett äktenskapsförord ingår inte Lenas fastighet i bodelningen. Detta får till följd att det giftorättsgods som ska fördelas mellan makarna ”endast” uppgår till 800 000 kronor varav dödsboet och Lena ska erhålla vardera 400 000 kronor.

Efter bodelningen har Lena egendom till ett värde om sammanlagt 1 600 000 kronor samtidigt som arvet efter Kalle endast uppgår till 400 000 kronor. Detta jämfört med i det föregående exemplet där värdet på arvet uppgick till 1 000 000 kronor.  

Även i detta exempel gäller att fördelning av arvet beror på Kalles familjesituation och om han skrivit ett testamente.

Ett äktenskapsförord har betydelse för vilken egendom som ska ärvas men inte vem som ärver

Som framgår av de två exemplen ovan påverkar ett äktenskapsförord inte vem som har rätt till arv efter en avliden make. Däremot har ett äktenskapsförord betydelse för vilken egendom – och därmed värdet på arvet – som kommer att ingå i kvarlåtenskapen och därmed ärvas av arvingarna. I exemplet ovan leder äktenskapsförordet till att arvet efter Kalle minskas med 600 000 kronor.

Enkelt förklarat styr ett äktenskapsförord över bodelningen medan ärvdabalkens arvsregler i förening med ett eventuellt testamente styr över arvet.

Person som även skriver gemensamt testamente när de skriver ett äktenskapsförord
Det är vanligt att makar även skriver ett gemensamt testamente när de skriver ett äktenskapsförord. På så sätt kan de styra över vad som ska ske med deras respektive egendom såväl vid en skilsmässa som om någon av dem skulle avlida.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord