Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

Vi får ofta frågor avseende vad som gäller angående äktenskapsförord vid dödsfall. Gäller ett äktenskapsförord även när en av makarna avlider? Hur påverkar ett äktenskapsförord den legala arvsordningen? Har jag rätt till arv även om det finns ett äktenskapsförord? Detta är endast ett par exempel på frågor som vi får avseende äktenskapsförord i samband med dödsfall.

Äktenskapsförord Online

I denna artikel ska vi försöka att förklara vad ett äktenskapsförord rent praktiskt innebär när någon av makarna avlider. Vår förhoppning är att du, efter att ha läst artikeln, bättre förstår vad ett äktenskapsförord får för följder för såväl bodelningen som hur arvet fördelas när en make avlidit och makarna har skrivit ett äktenskapsförord.

Allmänt om äktenskapsförord vid dödsfall

I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel. Du kan läsa mer om dessa undantag i en särskild artikel här på Juridex.se.

Det finns två huvudsakliga undantag från att bodelning måste göras när en av makarna avlider. Dessa undantag är tillämpliga om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken väljer att behålla sitt giftorättsgods.

En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Vad avser hur giftorättsgodset ska fördelas vid bodelningen är reglerna emellertid desamma. Den egendom som är giftorättsgods ska enligt huvudregeln delas med hälften vardera. Detta gäller oavsett om bodelning sker på grund av skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit.

Ett äktenskapsförord påverkar INTE vem som har rätt att ärva

En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

Person som även skriver ett gemensamt testamente när hen skriver ett äktenskapsförord
Det är vanligt att makar även skriver ett gemensamt testamente när de skriver ett äktenskapsförord. På så sätt kan de styra över vad som ska ske med deras respektive egendom såväl vid en skilsmässa som om någon av dem skulle avlida.

Håll koll på ordningen – Först bodelning, sedan arv

För att göra det enklare att förstå vilken verkan ett äktenskapsförord har i samband med att en av makarna avlider är det viktigt att förstå de olika momenten och i vilken ordning de sker.

När en make avlider ska två olika åtgärder vidtas – bodelning och fördelning av arv. Den första åtgärden som ska vidtas är att det ska ske en bodelning mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. När bodelningen är avslutad ska arvet efter den avlidne maken fördelas.

Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan bodelning och fördelning av arv och i vilken ordning som de sker. Först ska bodelningen göras och när bodelningen är avslutad ska arvet efter den avlidne maken fördelas.

I det följande ska vi, med hjälp av ett praktiskt exempel, visa de olika momenten och vilken praktisk verkan ett äktenskapsförord kan få när en make avlider.

Bodelning på grund av dödsfall när makarna INTE har skrivit ett äktenskapsförord

I detta exempel kan du följa två makar, Kalle och Lena, och vad som sker med makarnas egendom när Kalle plötsligt avlider. I detta första exempel finns det inte något äktenskapsförord upprättat mellan Kalle och Lena.

Som du kan se i exemplet har Kalle, den dag som han avlider, nettotillgångar till ett värde om sammanlagt 500 000 kronor och Lena har nettotillgångar till ett värde om 1 500 000 kronor. Med nettotillgångar avseende värdet på tillgångarna efter avräkning för skulder.

Infographics med exempel på bodelning vid dödsfall när makarna inte har skrivit ett äktenskapsförord

När Kalle avlider ska först och främst en bodelning göras. Denna görs mellan Kalles dödsbo och Lena. Vid denna bodelning är all makarnas egendom giftorättsgods eftersom de inte har skrivit något äktenskapsförord. De har inte heller erhållit egendom, genom t ex gåva eller arv med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom.  Bodelningen leder till att Lena och dödsboet efter Kalle erhåller vardera 1 000 000 kronor.

När väl bodelningen skett ska arvet (1 000 000 kronor) fördelas mellan Kalles arvingar. Hur detta ska fördelas är helt beroende på Kalles familjesituation och om han har skrivit ett testamente. Vi kommer därför inte att behandla fördelningen av Kalles arv i denna artikel. Detta skulle helt enkelt leda till att artikeln blev alltför omfattande.

Bodelning på grund av dödsfall när makarna har skrivit ett äktenskapsförord

I detta exempel är omständigheterna desamma som i föregående exempel. Dock med ett undantag – i detta exempel har Kalle och Lena skrivit ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet har de kommit överens om att en fastighet som Lena äger ska vara hennes enskilda egendom. All övrig egendom ska vara giftorättsgods.

Infographics med exempel på bodelning när en make avlidit och det finns ett äktenskapsförord

Som framgår leder bodelningen till ett helt annat resultat än i det föregående exemplet. På grund av att Kalle och Lena har skrivit ett äktenskapsförord ingår inte Lenas fastighet i bodelningen. Detta får till följd att det giftorättsgods som ska fördelas mellan makarna ”endast” uppgår till 800 000 kronor varav dödsboet och Lena ska erhålla vardera 400 000 kronor.

Efter bodelningen har Lena egendom till ett värde om sammanlagt 1 600 000 kronor samtidigt som arvet efter Kalle endast uppgår till 400 000 kronor. Detta jämfört med i det föregående exemplet där värdet på arvet uppgick till 1 000 000 kronor.  

Även i detta exempel gäller att fördelning av arvet beror på Kalles familjesituation och om han skrivit ett testamente.

Ett äktenskapsförord har betydelse för vilken egendom som ska ärvas men inte vem som ärver

Som framgår av de två exemplen ovan påverkar ett äktenskapsförord inte vem som har rätt till arv efter en avliden make. Däremot har ett äktenskapsförord betydelse för vilken egendom – och därmed värdet på arvet – som kommer att ingå i kvarlåtenskapen och därmed ärvas av arvingarna. I exemplet ovan leder äktenskapsförordet till att arvet efter Kalle minskas med 600 000 kronor.

Enkelt förklarat styr ett äktenskapsförord över bodelningen medan ärvdabalkens arvsregler i förening med ett eventuellt testamente styr över arvet.

Några avslutande rader avseende äktenskapsförord vid dödsfall

Förhoppningsvis har du fått en god bild över vad som gäller för äktenskapsförord i samband med att någon av makarna avlider. Tycker du att något i artikeln är oklart eller du har några funderingar avseende reglerna rörande äktenskapsförord i samband med dödsfall är du välkommen att lämna en kommentar här nedanför så ska vi försöka att räta ut dina frågetecken.

Varukorg

Mallar för äktenskapsförord

Sök i vår butik

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som …Läs mer »
 • Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

  Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

  Jag och min fru har under en längre tid pratat om att vi skulle skriva ett äktenskapsförord. Anledningen är att jag har ett företag som jag vill skydda och att jag har en hel del besparingar som jag inte vill förlora om vi skiljer oss. Härom kvällen satte vi oss …Läs mer »